اسم شما و تاریخ تولدتان یک عدد رمزی دارد که اگر آن را کشف کنید خوتان وروحیه تان را بهتر خواهید شناخت! 

در جدول زیر شماره اعداد  سی ودو حرف الفبای فارسی را بریتان شرح می دهد تا از روی آن بتوانید اعداد مربوط به اسم خودتان را استخراج کنید.

  1

  2

  3

   4

  5

  6

  7

  8

  9

آ

ب

س

د

ع

ف

ج

ه

ی

خ

ص

ث

ش

غ

گ

پ

ح

ز

ط

ت

ظ

ژ

ض

و

ق

ر

ذ

چ

ک

ل

م

ن