امتیازات: 

سوالات

الف

ب

ج

1

10

3

1

2

3

0

1

3

0

3

1

4

0

1

3

5

0

3

1

6

3

0

1

7

0

3

1

 

 

 

 

 

 

13 تا 20 امتیاز:

 باید به شما تبریک گفت. شما راه رخنه کردن در قلب دیگران را به خوبی می دانید و از آن دسته افرادی هستید که همه تمایل دارند با آنها ارتباط برقرارکنند.

7تا 12 امتیاز:

شما در نیمه راه قرار دارید نه آن خاطر که نمی دانید چه باید بکنید بلکه بیشتر به این خاطر که برایتان اهمیتی ندارد در قلب دیگران نفوذ کنید. شما توان آن را دارید دوستی ها را برای خود بخرید پس سعی کنید.آن زمان که توانستید به درستی در قلب دیگران رخنه کنید مطمئن باشید که از یک دوستی و همدردی وهمدلی همیشگی در زندگی خود برخوردار خواهید شد.

کمتر از 6 امتیاز:

شما اصولا قانون زندگی اجتماعی برای انسانها را نادیده گرفته اید. از نظر شما دوستی و همدلی با دیگران هیچ ارزش و اهمیتی ندارد.خوش رویی وخوش صحبتی که از ارکان مهم نفوذ در قلب دیگران است چند فرسنگ با شما فاصله دارد. سعی کنید به نظرات و صحبتهای دیگران اهمیت بدهید و خود را در مقایسه با آنها برتر نبینید.