آیا براحتی در قلب دیگران نفوذ می کنید؟

با انجام تست زیر در می یابید که تا چه اندازه در برقراری ارتباط با دیگران راحت هستید.

1-آیا هیچگاه برایتان پیش آمده که در جمعی دیگران را به باد انتقاد بگیرید؟

الف-بله

ب- خیر

ج-برخی اوقات

2-تا چه حد در پی یافتن نقاط مشترک با دیگران هستید؟

الف- یکی از اول لازم برای ایجاد ارتباط با دیگران است.

ب- چندان به آن فکر نمی کنم.

ج- اگر نقطه مشترکی ببینم از آن استقبال می کنم.

3- این حرف تا چه اندازه به نظرتان درست است:( باید قبل از صحبت کردن خوب فکر کرد.)

الف- نیازی نیست وقتی صحبت می کنید می دانید راجع به موضوعی بحث کنید.

ب- کاملا درست است. در صحبت سنجیده پشیمانی وجود ندارد.

ج- نمی دانم. اما بریم پیش آمده که بعد از حرفی احساس پشیمانی کنم.

4- وقتی در جمعی قرار می گیرید آیا در مرکز توجه قرار می گیرید یا سعی می کنید چندان به جمع اهمیت ندهید؟

الف- در مرکز توجه قرار گرفتن در واقع نوعی خود کم بینی است!

ب- چه اهمیتی دارد؟!

ج- در یک جمع دوستانه سعی می کنم حاکثر استفاده را از وقتم بکنم.

5- معمولا در یک گفتگوی دوطرفه شنونده خوبی هستید یا خیر؟

الف- تا به حهل به آن فکر نکردهام!

ب- سعی می کنم شنونده خوبی باشم.

ج- اگر بحث جالب باشد بله! در غیر این صورت حوصله ندارم!

6- هنگام صحبت کردن تا چه حد عقیده خود را به دیگران تحمیل می کنید؟

الف- این کار خود خواهی و بی احترامی به دیگران است.

ب- چون به درستی عقاید خود ایمان دارم سعی می کنم در دو یا سه جمله آنها را مجاب کنم.

ج- در برخی موارد این کار را کرده ام.

7- آیا تا به حال کسی به شما گفته که با حرفتان احساس او را جریحه دار کرده اید؟

الف- بله

ب- خیر

ج- برخی اوقات